Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Izvanredna izborna skupština Udruge Kotličari, održana 28.02.2015., donijela je

STATUT

Udruge „Kotličari“ Belišće

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, o ciljevima i području(ima) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obavezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, međusobnim pravima i obvezama udruge i prestanku postojanja udruge, o imovini, načinu stjecanja imovine i raspolaganju s imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge, te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga „Kotličari“ Belišće
Skraćeni naziv udruge je: „Kotličari“ Belišće
Sjedište udruge je: Radnička 14, 31551 Belišće
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi: Upravni odbor

Članak 3.

Udruga „Kotličari“ Belišće je neprofitna pravna osoba, koja pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.

Udruga ima pečat.
Pečat udruge je: okruglog oblika, promjera 3cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: UDRUGA KOTLIČARI BELIŠĆE. U sredini pečata je slika kotlića.

II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja
– očuvanje i njegovanje tradicijskih gastronomskih vrijednosti u regiji
– svih oblika soc. poduzetništa
– programa za mlade
– zdrave i prirodne prehrane

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području (Zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara).

Članak 7.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su :
-očuvanje i njegovanje tradicijskih gastronomskih vrijednosti u regiji
-očuvanje vještine kuhanja tradicijskih i suvremenih jela u kotliću
-promoviranje boravka u prirodi i zdravog načina života
-njegovanje partnerstva i suradništva sa sličnim organizacijama iz Hrvatske, EU i drugih zemalja
-promoviranje lokalne zajednice
-razvoj ruralnog i kontinentalnog turizma
-organiziranje natjecanja u kuhanju i sudjelovanje u natjecanjima i manifestacijama drugih organizatora
-znanja i vještine kuhanja prenositi na mlade generacije
-poticati komunikaciju sa dijasporom kroz organiziranje manifestacija i susreta
-poticati razvoj društvenog poduzetništva

III
NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 8.

Djelovanje udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se na načine utvđene ovim statutom, poimence
– pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim
važnima pitanjima iz djelovanja Udruge
– pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
– javnim priopćavanjem
– Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u njezinom radu sukladno odredbama statuta i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje se donose.

IV
ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Svaka fizička osoba i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe ovog statuta, može postati članom Udruge, sukladno zakonu i statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u udruzi putem ovlaštenog predstavnika.

Članak 10.
Postupak primanja novih članova Udruge bit će regulirano posebnom odlukom Upravnog odbora.

Članak 11.

Članom udruge postaje se upisom u Registar članova i plaćanjem članarine.

Članak 12.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru koji potom donosi odluku o prijemu novog člana.
Članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora, biraju i mogu biti birana u tijela Udruge, imaju pravo biti informirani o radu Udruge i imaju druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

Članak 13.

Udruga vodi popis svojih članova. Za vođenje popisa zadužen je Tajnik. Popis članova vodi se elektronički i u papirnatom obliku i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, adresa stanovanja, datumu pristupanja udruzi, kontakt podaci, i datum prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovim i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:
-plaćanje članarine,
-bavljenje aktivnostima Udruge,
-sudjelovanje u radu tijela Udruge,
-čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
-biti informiran o aktivnosti Udruge,
-čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

Članak 15.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje:
-dragovoljnim istupom
-neplaćanjem članarine
-isključenjem
-ili neki drugi razlog predviđen zakonom

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluka o isključenju člana iz Udruge sa obrazloženjem donosi Upravni odbor . Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 17.

Članovi koji svojim radnjama ili izjavama odnosno na drugi način ugroze interese i/ili ugled Udruge, krše odredbe ovog Statuta ili zloupotrebljavaju ovlasti i položaj podliježu stegovnoj odgovornosti.

Članak 18.

Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti članova Udruge pokreće Predsjednik Udruge na vlastiti zahtjev ili na traženje 3 člana Udruge.

Članak 19.

Stegovni postupak vodi Upravni odbor, pridržavajući se općih pravila o stegovnoj odgovornosti, u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 20.

Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Udruzi, Upravni odbor može odlučiti da se član protiv kojeg je vođen stegovni postupak opozove s dužnosti i/ili isključi iz Udruge.

Odluku o isključenju Upravni odbor donosi većinom glasova prisutnih članova upravnog odbora.

Članak 21.

Član se isključuje iz Udruge:
– radi nepoštivanja odredbi Statuta
– neplaćanjem članarine za tekuću godinu
– svojim radnjama i izjavama grubo narušava interese i ugled Udruge

Članak 22.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

V
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 23.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prava određena statutom, kada se radi o sporu/sukobu interesa između članova udruge, a koji utječe na rad udruge, kada član smatra da je udruga povrijedila statut, odnosno spor/sukob interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga…
Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležno je – Upravni odbor

VI

TIJELA UDRUGE

Članak 24.

Tijela udruge su:
-Skupština,
-Upravni odbor
-Nadzorni odbor
-Predsjednik
-Dopredsjednik
-Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Udruge, a pravnu osobu članicu Udruge u skupštini predstavlja osoba ovlaštena za zastupanje iste.

Članak 26.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna Skupština održava svake četiri godine. Izvanredna skupština saziva se po potrebi.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja,a ako ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje sjednice skupštine, istu je dužan sazvati Nadzorni odbor ili 1/3 redovnih članova.

Članak 27.

Sjednicu Skupštine otvara Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinu će otvoriti Dopredsjednik i predložiti Skupštini radno predsjedništvo od 3 člana. Na prijedlog radnog predsjedništva imenuje se verifikacijska komisija od 3 člana. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Zapisnik potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja.

Članak 28.

Skupština odlučuje pravovaljano većinom glasova nazočnih članova, ako statutom nije određeno drugačije.

Članak 29.

Skupština udruge:
-usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
-bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, Predsjednika i Tajnika
-bira i razrješava Dopredsjednika, čl. Upravnog odbora i čl. Nadzornog odbora
-odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
-usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
-usvaja godišnje financijsko izvješće
-odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
-donosi odluku o statusnim promjenama
-daje smjernice za rad udruge
-odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
-donosi akte i odluke važne za rad udruge
-odlučuje o prestanku rada Udruge
-te odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Članak 30.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 31.

Predsjednik:
-zastupa Udrugu,
-odgovara za zakonitost udruge
-vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
-odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
-dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
-sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
-saziva Skupštinu Udruge,
-upravlja imovinom Udruge,
-podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
-utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
-utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
-brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
-brine o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine te brine o provedbi utvrđenih ciljeva Udruge,
-brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
-nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
-podnosi uredu državne uprave zahtjev za upis promjena u Registar udruga,
-obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 32.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o radu udrug
DOPPREDSJEDNIK

Članak 33.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK

Članak 34.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine.
Tajnik zastupa udrugu, te ima sve zakonske ovlasti i obveze osobe ovlaštene za zastupanje.
Tajnik Udruge vodi registar članova na način propisan statutom i zakonom te obavlja stručno administrativne poslove u udruzi.

Članak 35.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga tijela Udruge.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VII

UPRAVNI ODBOR

Članak 36.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i rukovodi radom Udruge.
Upravni odbor ima devet (9) članova: Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik i šest (6) članova koji se biraju na Skupštini većinom ukupnog broja prisutnih članova udruge na sjednici Skupštine.

Upravni odbor:
– djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge;
– odlučuje o sazivu Skupštine Udruge i priprema njezin rad;
– donosi opće akte Udruge i odluke iz svoje nadležnosti;
– utvrđuje prijedloge akata koje donosi Skupština;
– prati propise kojima se uređuje i unapređuje rad udruge
– odlučuje o stjecanju i uporabi imovine i upravlja imovinom Udruge;
– predlaže Plan i program rada te Financijski plan;
– prihvaća i upućuje Skupštini na razmatranje izvješća o svom radu, kao i druge materijale
pripremljene za sjednicu Skupštine;
– izvršava zaključke i odluke Skupštine;
– predlaže visinu članarine i predlaže skupštini na usvajanje
– odlučuje o učlanjivanju u iste ili srodne asocijacije;
– odlučuje o ostvarivanju suradnje Udruge sa domaćim i međunarodnim pravnim subjektima u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge;
– bira i imenuje svoje predstavnike i zastupnike u organizacije i udruženja čiji je Udruga član ili u čijem radu sudjeluje;
– odlučuje o pripremi i organiziranju radnih, stručnih i drugih skupova,
– odlučuje o promjeni adrese Udruge;
– donosi odluku o osnivanju, zadacima i sastavu svojih stalnih i povremenih tijela;
– odlučuje i predlaže skupštini na usvajanje o dodjeli priznanja članovima te drugim fizičkim i pravnim osobama koje su zaslužne za postignuća Udruge;
– odlučuje o drugim pitanjima iz područja djelovanja Udruge ili koja su od interesa za članove Udruge.
– bira i opoziva likvidatora udruge, daje smjernice za rad udruge, donosi akte i odluke važne za rad udruge

Za svoj je rad Upravni odbor sa svojim članovima odgovoran Skupštini.

Ako mandat pojedinog člana Upravnog odbora iz bilo kojeg razloga prestane prije isteka roka, Predsjednik će predložiti Upravnom odboru novog kandidata za člana Upravnog odbora do sljedeće sjednice skupštine.

Članak 37.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi, a najmanje 1 puta mjesečno.
O pojedinim pitanjima Upravni odbor može odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova telefonom, putem e-maila ili online. O takvom glasovanju Predsjednik Udruge sačinjava poseban zapisnik i podnosi ga na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora.

Članak 38.

U cilju učinkovitijeg postizanja ciljeva Udruge, Upravni odbor može osnivati stalna i povremena radna tijela (npr. sudačko, natjecateljsko, kulinarsko, ekonomsko i dr.).

Članak 39.

Radi učinkovitijeg djelovanja zbog zauzetosti pojedinih članova Upravnog odbora, neaktivnosti članova Upravnog odbora, istupanjem iz članstva ili iz nekog drugog razloga, Upravni odbor može zamijeniti člana Upravnog odbora s novim članom koji mora biti član Udruge.
Na prvoj sljedećoj Skupštini potrebno je potvrditi nove članove Upravnog odbora ili izabrati nove uz natpolovičnu većinu prisutnih članova Skupštine.

VIII
NADZORNI ODBOR

Članak 40.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana: predsjednika i dva (2) člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje Skupština na prijedlog Predsjednika udruge. Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost.
Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Upravnog odbora.Nadzorni odbor pravovaljane odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova. Predsjednik saziva sjednice Nadzornog odbor a i rukovodi njegovim radom. Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjednik Udruge.

Članak 41.

Nadzorni odbor je dužan najmanje dva puta godišnje pregledati poslovanje Udruge i Završni račun te pratiti zakonitost rada Udruge. O svom radu svake godine podnosi izvješće Skupštini i predlaže davanje razrješnice starom Upravnom odboru prigodom izbora novog predsjednik Udruge, Upravni odbor, Tajnik i druga tijela Udruge dužni su Nadzornom odboru dati potrebne podatke u vezi sa njihovim poslovanjem. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

IX

IMOVINA, NAČIN STJECANJA IMOVINE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 42.

Imovinu Udruge čine:
-novčana sredstva koju je udruga stekla uplatom članarina,
-dobrovoljnim prilozima i darovima
-novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
-financiranjem programa i projekta udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora
-druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
-njezine nepokretne i pokretne stvari,
-druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 43.

Prijedlog godišnjeg izvješća osoba ovlaštena za zastupanje, Predsjednik, podnosi Skupštini na razmatranje i usvajanje.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 44.

Likvidatora udruge bira i opoziva Upravni odbor.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvarenjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja udruge.

X
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 45.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova Skupštine Udruge.
Upravni odbor predlaže skupštini donošenje odluke o prestanku djelovanja udruge.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.